Na niektórych platformach sklepowych możemy spotkać się z sytuacjami, w których wartość zaimportowanego zamówienia różni się o kilka groszy w stosunku do zamówienia złożonego w sklepie.

Ma to związek przede wszystkim ze sposobem zaokrągleń przy obliczaniu podatków i/lub kuponów rabatowych, które są inne po stronie sklepu, a inne po stronie Subiekta. Problem można ograniczyć (jednak nie do końca wyeliminować) poprzez zmiany konfiguracji sklepu i integratora.

PrestaShop

Dla PrestaShop należy dokonać zmiany ustawienia w Preferencje -> Ogólny -> typ zaokrągleń: Zaokrąglenie dla każdej linii:

Zmiana tego ustawienia nie zadziała do zamówień już złożonych – będzie miała skutek tylko dla nowych zamówień.

Magento

Przejdź do Stores > Configuration:

następnie wybierz Sales > Tax i zmień ustawienie Tax Calculation Method Based On: Unit Price Następnie zapisz ustawienia.

Zmiana tego ustawienia nie zadziała do zamówień już złożonych – będzie miała skutek tylko dla nowych zamówień.

Wszystkie integracje

Integrator próbuje przeliczyć zamówienie do wartości zamówienia. Może to spowodować przesunięcie kilku groszy pomiędzy pozycjami, ale wartość zamówienia może się zgadzać. Jeśli rozbieżność nadal występuje, a wartość zaimportowanego zamówienia jest niższa niż wartość zamówienia w sklepie, integrator spróbuje doliczyć różnicę w postaci kosztu dodatkowego.

Koszt dodatkowy może zostać doliczony (w zależności od ustawienia) do pierwszej pozycji na zamówieniu lub jako osobna pozycja.

Wyliczanie zamówień od cen brutto

Ustawienie wyliczania cen dla zamówień od brutto w integratorze. Zrobić to można w zakładce: Zamówienia w konfiguracji. Wymusi to właściwy sposób wyliczania ceny na zamówieniach:

Priorytetowa zgodność cen brutto + Aktualizacja produktów.

W zakładce Produkty zaznacz checkbox Priorytetowa zgodność cen brutto.

Włączenie tej opcji powoduje przeliczenie ceny brutto do ceny netto (normalnie integrator przesyła cenę netto odczytując ją z kartoteki towarowej). Dodatkowo cena netto zostaje przesłana z dłuższym rozwinięciem dziesiętnym (o ile jest to obsługiwane przez sklep).

Teraz pozostaje tylko wykonać aktualizację cen na sklepie za pomocą integratora.

Jak ceny oblicza Subiekt?

Subiekt w domyślnej konfiguracji oblicza podatki na pozycji jako sumy obrotów. Dla przykładu:

Produkt w cenie 0,10 zł netto, stawce VAT 23% w ilości 10 szt na dokumencie będzie miał wartość 1,20 zł:

  1. Subiekt oblicza cenę pozycji poprzez dodanie VAT do ceny netto: 0,10 zł + 23% = 0,123 zł
  2. Następuje zaokrąglenie do 2 miejsc po przecinku co dla ceny 0,123 zł daje 0,12 zł
  3. Następuje obliczenie wartości pozycji poprzez przemnożenie przez ilość sztuk: 0,12 zł * 10 = 1,20 zł

Wiele sklepów obliczy wartość pozycji na 1,23 zł.