Formy płatności

Mapowanie form płatności pozwala powiązać formę płatności w Subiekcie z formą płatności z zamówienia.

Powiązanie to nazywane jest mapowaniem, a zarządzanie nim możliwe jest po kliknięciu linku Mapowanie form płatności.

 

W przypadku niektórych platform (np. BaseLinker, Allegro) dostępne formy płatności pobierane są z ostatniego 1000 zamówień złożonych w sklepie. Jeśli na powyższej liście nie ma określonej formy płatności, należy złożyć nowe zamówienie i przypisać mu brakującą formę.

Ignoruj błędy mapowania płatności – włączenie tej opcji powoduje, że integrator w przypadku błędu mapowania (brak mapowania, nieprawidłowe mapowanie) zaimportuje zamówienie z domyślną formą płatności określoną w konfiguracji Subiekta.

Zależy się upewnić, że forma płatności w Subiekcie jest dostępna dla wybranego typu dokumentu. Jeśli forma płatności jest możliwa do przypisania ręcznie z poziomu Subiekta do wybranego typu dokumentu, integrator również pozwoli ją zmapować.
W przypadku Subiekta Nexo PRO należy włączyć obsługę płatności w konfiguracji typów dokumentów dla dokumentu ZK

 

Statusy zamówień

Pobieraj zamówienia o statusie – na podstawie tego ustawienia integrator zaprezentuje (lub nie) zamówienia na liście w głównym oknie programu. Ustawienie to ma także zastosowanie dla harmonogramu. Należy wybrać z listy interesujące nas statusy zamówień po odświeżeniu jej przyciskiem [🗘]

Pokaż przycisk wyboru statusów w głównym oknie programu – włączenie tej opcji włącza wyświetlanie dodatkowej kontrolki w głównym oknie programu, za pomocą której można dokonać szybkiego wyboru statusów z tego miejsca (bez konieczności wchodzenia do konfiguracji):

Zmiany w tym miejscu odnoszą się do ogólnej konfiguracji statusów, na której pracuje integrator – w tym dla harmonogramu

 

Podatki

Traktuj stawkę VAT 0% jako – pozwala na przypisanie kodu stawki podatkowej gdy wartość podatku VAT na pozycji zamówienia wynosi 0% (na przykład: ZW, NP, OO itd).

Dodatkowo można ustawić odrębne kody VAT dla poszczególnych krajów (płatnika) za pomocą Mapowanie na kraje.

Przytrzymując klawisz Ctrl na klawiaturze i jednocześnie klikając Mapowanie na kraje uruchomimy możliwość ustawienia osobnego mapowania dla klientów detalicznych

Domyślny tryb VAT dla zamówień zagranicznych – pozwala określić, jaki tryb VAT będą posiadały zamówienia pochodzące z zagranicy (określane na podstawie kraju płatnika), np. OOS, WSTO, EX, WDT itd.

Przytrzymując klawisz Ctrl na klawiaturze i jednocześnie klikając Mapowanie na kraje uruchomimy możliwość ustawienia osobnego mapowania dla klientów detalicznych
Dla Subiekta GT: do korzystania z trybów WSTO i WSTO–OSS niezbędne jest posiadanie rozszerzenia niebieski PLUS dla InsERT GT

Traktuj zamówienie jako zagraniczne – umożliwia wskazanie parametru na którego podstawie integrator określa dane zamówienie jako zagraniczne. Może to być kraj płatnika lub kraj odbiorcy.

Domyślne oznaczenie JPK  – pozwala ustalić oznaczenia JPK i kody GTU dla importowanych zamówień. Odpowiednie kody należy wskazać na liście dostępnej po kliknięciu przycisku Ustaw oznaczenie.

 

Pozostałe

Mapuj statusy i metody płatności na flagi – umożliwia przy konkretnym statusie oraz przy wybranej metodzie płatności przypisanie odpowiedniej flagi w Subiekcie (dla Subiekta GT wymagany jest czerwony PLUS).

Automatycznie montuj komplety – jeśli zamówienie zawiera komplet, integrator wykona montaż kompletu w ilości wymaganej do zrealizowania zamówienia. Uwzględniane są wcześniej zmontowane komplety oraz – wg ustawienia Uwzględniaj rezerwacje przy obliczaniu ilości do zmontowania – rezerwacje.

Rozbijaj komplety na składniki  – powoduje przeniesienie na zamówienie składników kompletu, zamiast pojedynczej pozycji z kompletem.  Dzięki temu nie jest wymagany wcześniejszy montaż kompletów w Subiekcie.

Ukryj rabat na pozycjach zamówienia – (tylko Subiekt Nexo Pro) – po włączeniu tej funkcji rabat przestanie być prezentowany – cena oryginalna zamiast z kartoteki będzie pobrana z zamówienia.