Aby korzystać z rozszerzonych pól własnych w Subiekcie GT należy posiadać czerwonego plusa

W Subiekcie wejdź w ustawienia Administracja (1) -> Parametry (2) -> Pola własne (3) -> w sekcji Obiekt należy wybrać Towar i usługa (4), wybrać Dodaj (5) i rozwijanego menu należy wybrać: Dodaj pole rozszerzone (6)

Teraz wpisz nazwę pola własnego rozszerzonego (1) a jako typ wybrać tekst (2). Zatwierdzamy przyciskiem OK:


Pojawi się dodatkowe pole własne:

Teraz wystarczy wrócić do kartoteki towaru. W zakładce Własne (1) doszło nowe pole Kolor (2), klikając dwukrotnie na jego wartość (3) możemy dodać właściwość dla pola np. typ koloru


Wpisując kolor, informacja po kliknięciu OK pojawi się na liście.

Cechy w towarach bez wypełnionych wartości dla pól własnych nie będą przesyłane.