Mapowanie produktów

Określa pola, w których integrator będzie poszukiwał kodu produktów w sklepie i w Subiekcie. Przynajmniej jedno pole po stronie sklepu i jedno pole po stronie Subiekta musi być tożsame, np. „SKU” i „Symbol”.

Ustawienie to ma zastosowanie zarówno dla importu zamówień, jak i dla importu, eksportu i aktualizacji towarów.

Sklep – dla wybranych platform dostępna jest opcja mapowania po dwóch polach do wyboru SKU/EAN, lista do wyboru jest wtedy rozwijana. Poniżej przedstawiamy kompletny wykaz platform wraz polami obsługiwanymi:

* Posiadamy narzędzie, które pozwala zbiorczo w Allegro przenieść zawartość pola EAN do Sygnatura

** W przypadku PrestaShop zmiana mapowania na EAN znajduje się w Program > Konfiguracja (F9) > Pokaż ustawienia zaawansowane > Konfiguracja kontekstu sklepu… > Pole identyfikacyjne produktu > EAN

*** W przypadku ShopGold możliwe jest po kodzie EAN, jednak wymaga modyfikacji jednego z plików na serwerze. Prosimy o kontakt w celu jego zaimplementowania.

Subiekt  – w tym polu określamy, po jakim polu w Subiekcie ma następować mapowanie produktów. Ze względu na to, że większość platform umożliwia mapowanie wyłącznie po jednym z kodów, zalecamy pozostanie przy ustawieniu Symbol.

Eksport z Subiekta do sklepu / Aktualizacja w Subiekcie

Cennik – określa cennik z/do którego będzie pobierana/zapisywana informacja o cenie towaru. Cennik ten zostanie także wskazany jako cennik na importowanych zamówieniach.

Cennik promocyjny – umożliwia wysyłkę informacji na cennik promocyjny sklepu (jeśli jest obsługiwany). Aby cena mogła zostać przesłana,musi być wyższa niż 0 oraz mniejsza niż ta zawarta w cenniku głównym integratora (cennik (2). Funkcja wspierana jest obecnie dla:

  • WooCommerce: cena trafia do miejsca: Cena promocyjna
  • PrestaShop – trafia do sekcji: Specyficzne ceny zawierającej się w sekcji: Wycena
  • ShopGold – cena, z cennika głównego trafia do pola: Stara cena, zaś niższa cena trafia do dedykowanego pola, w którym przechowywana jest cena.

Stany magazynowe pomniejszone o rezerwacje – rezerwacje złożone przez zamówienia będą pomniejszać stan magazynowy (integracja pobiera wtedy stan magazynowy z kolumny Dostępne, którą można znaleźć w informatorze Subiekta w zakładce Stany w magazynach).

Wyślij ilość z kolumny „Niezarezerwowane” (Subiekt Nexo Pro) – spowoduje to, że stany nie będą pobierane z zakładki Subiekta Dostępne, która w Subiekcie Nexo Pro uwzględnia jedynie rezerwację dostawy, a z zakładki Niezarezerwowane, która zawiera w sobie zarówno rezerwacje stanu jak i rezerwacje dostawy. Szerzej opisaliśmy kwestie rezerwacji Subiekta Nexo Pro w dedykowanym dziale O rezerwacjach oraz uwzględnianiu ich przez integrator.

Ograniczenia asortymentu (domyślny filtr produktów) – pozwala na ograniczenie zbioru towarów podlegających integracji w kierunku ERP > sklep za pomocą ustawienia domyślnych filtrów (np. kategorii, cech itd.).

Więcej informacji o filtrowaniu towarów można znaleźć tutaj.

Priorytetowa zgodność cen brutto – powoduje włączenie mechanizmu przeliczania ceny netto przy eksporcie i aktualizacji towarów z Subiekta do sklepu. Cena netto zostaje wyliczona na podstawie ceny brutto i przesłana z dłuższym rozwinięciem dziesiętnym.

Więcej informacji o problemach z zaokrągleniami można znaleźć tutaj.

Pomiń potencjalne ilości kompletów – po włączeniu funkcji integrator przestaje wyliczać potencjalne ilości
kompletów i wysyła rzeczywiste stany magazynowe zmontowanych zestawów.

Więcej informacji o obsłudze kompletów można znaleźć tutaj.

Ustalaj status (aktywność) produktu na podstawie – wskazuje kryterium na podstawie którego integrator określa status towaru (określa czy produkt jest aktywny czy nieaktywny).

Pomiń produkty nieaktywne – produkty, które zostały zdezaktywowane w Subiekcie nie będą widoczne dla integratora – integrator nie będzie mógł wysłać informacji o tych towarach do sklepu.

Przelicz cenę, gdy podstawowa jednostka miary jest inna niż jednostka sprzedaży – przelicza cenę sprzedaży towaru na podstawie przelicznika jednostki miary, jeśli określono inną jednostkę sprzedaży niż jednostkę magazynowania.

Źródło pola „Producent”  – tylko Subiekt Nexo Pro – funkcja pozwala ustalić, czy producent ma być pobierany:

  • Z atrybutu zawartego w zakładce opis wewnątrz Subiekta Nexo Pro. Atrybut z pola (12.B oraz 12.C) pojawia się dopiero w momencie zaznaczenia checkboxu Pozycja do sklepu internetowego (12.A)
  • Z producenta wskazanego w zakładce Dostawy. Należy zwrócić uwagę, aby kontrahent wskazał miał typ Producent

Kategorie

Program umożliwia mapowanie kategorii towarów na cechy lub grupy towarów – na podstawie ustawienia Mapuj kategorie produktów na.

Zmiana ustawienia spowoduje usunięcie istniejącego mapowania. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem opisującym mapowanie kategorii.

Ignoruj błędy mapowania kategorii – włączenie tej spowoduje, że jeśli wykonamy błędne mapowanie kategorii (lub np. w mapowaniu istnieje kategoria która została usunięta), integrator nie wyświetli błędu.