Śledzenie zmian to funkcja, pozwalająca obserwować zmiany, które zachodzą w towarach w bazie WAPRO.

Pozwala to na przesłanie do sklepu informacji tylko o tych towarach, w których zaszły określone zmiany od momentu ostatniej pomyślnej synchronizacji. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu synchronizacji kartotek towarowych pomiędzy sklepem a WAPRO.

Śledzenie zmian można włączyć w konfiguracji.

Po włączeniu śledzenia zmian zmienia się zachowanie listy towarów w zakładce WAPRO w oknie Import/eksport towarów.

Domyślnie wszystkie towary są odznaczone. Zaznaczone natomiast są towary, w których zaszły jakiekolwiek zmiany w określonym zakresie (patrz dalej).

Zakres śledzonych informacji określa się w oknie Synchronizuj po kliknięciu przycisku Aktualizuj w sklepie. Program zapamiętuje ostatnio użyty zakres informacji. Na poniższym przykładzie, śledzone będą zmiany w zakresie cen i stanów magazynowych. Zatem na liście zaznaczone zostaną towary, w których zmieniła się cena i/lub stan magazynowy.

Dodatkowo ustawienie to dostępne jest z poziomu konfiguracji (Program > Konfiguracja > Produkty (2) > Domyślny tryb importu/eksportu > Aktualizuj w sklepie).

 

Śledzenie zmian w ramach kilku konfiguracji/instalacji integratora

Integrator obsługuje odrębne śledzenie zmian w ramach wyróżników mapowania kategorii. Umożliwia to np. scenariusz w którym do programu ERP podłączonych jest więcej niż jeden sklep, a zachodzące w towarach zmiany mają być synchronizowane we wszystkich sklepach (bez ustawionych wyróżników zmiany wyślą się tylko do pierwszego sklepu).

 

Aktualizacje WAPRO a śledzenie zmian

Zdarza się, że proces aktualizacji WAPRO powoduje skasowanie komponentów śledzenia zmian (tzw. triggery).

Oznacza to, że po aktualizacji WAPRO aż do momentu ponownej instalacji komponentów śledzenia zmian, zmiany w towarach nie będą śledzone.

Ponowna instalacja komponentów śledzenia zmian jest możliwa w następujący sposób:

  • Przy każdym połączeniu integratora z bazą WAPRO (np. przy imporcie zamówień)
  • Po kliknięciu przycisku Testuj w konfiguracji połączenia z WAPRO
  • Po wybraniu menu Narzędzia > Śledzenie zmian > Instaluj.

Należy pamiętać, że instalacja musi zostać wykonana oddzielnie dla każdego wyróżnika mapowania kategorii.

 

Narzędzia śledzenia zmian

Program WfSync udostępnia dodatkowe funkcjonalności do obsługi i kontroli śledzenia zmian. Są one dostępne w głównym oknie programu w menu Narzędzia > Śledzenie zmian:

 

Resetuj

Wybranie tej opcji powoduje zresetowanie kolejki śledzenia zmian, czyli oznaczenie wszystkich towarów w WAPRO jako pomyślnie zsynchronizowanych.

Podgląd kolejki

Okno prezentuje listę towarów wraz z zarejestrowanymi w nich zmianami. Umożliwia to sprawdzenie poprawności śledzenia zmian.

Na dole okna zaprezentowany jest także bieżący wyróżnik mapowania kategorii.