Formy płatności

Edytuj mapowanie form płatności – pozwala na zmapowanie formy płatności ze sklepu internetowego na metodę płatności w Symfonii.

W przypadku niektórych platform (np. BaseLinker, Allegro) dostępne formy płatności pobierane są z ostatniego 1000 zamówień złożonych w sklepie. Jeśli na powyższej liście nie ma określonej formy płatności, należy złożyć nowe zamówienie i przypisać mu brakującą formę.

Ignoruj błędy mapowania płatności i użyj tej formy jako domyślnej – w przypadku gdy integrator natrafi na zamówienie, którego forma płatności nie została prawidłowo zmapowana, może zachować się na dwa sposoby:

  • jeśli zaznaczono w/w opcję – użyje formy płatności wskazanej w tym polu,
  • jeśli nie zaznaczono w/w opcji – wyświetli błąd i przerwie import zamówienia.

Statusy zamówień

Pobieraj zamówienia o statusie – na podstawie tego ustawienia integrator zaprezentuje (lub nie) zamówienia na liście w głównym oknie programu. Ustawienie to ma także zastosowanie dla harmonogramu. Należy wybrać z listy interesujące nas statusy zamówień po odświeżeniu jej przyciskiem 🔄

Pomijaj pozycje zamówienia o wartości  0 zł – usunie z dokumentu pozycje których cena jest równa 0 zł.

Pomiń sprawdzanie dostępności towaru w magazynie – jeśli wskazano tryb importu jako DS, ustawienie to pozwala pominąć sprawdzenie dostępnego stanu magazynowego pozycji zamówienia.

Zamówienia walutowe

Pobierz kurs walut z – pozwala na określenie źródła kursów walut. Ustawienie to dostępne jest, jeśli wskazano tryb importu jako ZO. Dostępne opcje to:

  • ERP – pobiera kurs walut z Symfonii (należy wcześniej wprowadzić go z poziomu Symfonii),
  • NBP – pobiera kurs średni z Narodowego Banku Polskiego.

Powiązania towarów

Importuj towary jako usługi jednorazowe (niezalecane) – to opcja pozwalająca importować pozycje zamówień jako usługi jednorazowe. Powoduje to możliwość pobrania zamówień do Symfonii nawet w momencie, gdy symbole na sklepie nie są uzupełnione.

Pobrane w ten sposób zamówienia nie wywołają skutku magazynowego ani rezerwacji, mogą także stanowić problem przy fiskalizacji dokumentu!

Symbol usługi powiązanej z kosztami transportu – usługa pod którą integrator będzie podpinał koszty dostawy. Dokładny transport wybrany przez klienta, będzie zapisywany w polu: Opis pozycji usługi transportowej.

Symbol usługi powiązanej z kosztami dodatkowymi – usługa, którą integrator będzie podpinał pod koszty dodatkowe (jeśli wystąpią). Kosztem dodatkowym może być np. prowizja operatora płatności. Sugerowane nazwy to Pakowanie lub Obsługa płatności.