Wybór autentykacji SQL

Zwykle przyczyną problemów z harmonogramem jest ustawienie trybu autentykacji Windows w parametrach połączenia z Optima. Należy zmienić tryb autentykacji na autentykację SQL (mieszaną) (Program > Konfiguracja > Polączenie z Optima > Dane serwera SQL > Autentykacja SQL).

Więcej informacji znajduje się tutaj.