Podstawowe


Token API – skopiuj wartość Twój token API widoczną w panelu BaseLinker w zakładce Moje konto:

Limit zapytań – wartość ograniczająca prędkość API do wskazanej liczny zapytań na minutę. Domyślna wartość to 100. Limit zapytań można zwiększyć (odpłatnie – po stronie BaseLinker). Należy go obniżyć w przypadku występowania błędów ERROR_BLOCKED_TOKEN (więcej informacji tutaj).

Zawartość pola {shop_notes} – pole to określa jakie informacje zostaną podstawione pod tag {shop_notes}, który z kolei może zostać użyty np. w uwagach na dokumencie. Dostępne wartości to:

  • {admin_comments} – Uwagi sprzedawcy
  • {order_source} – Żródło zamówienia
  • {order_source_id} – Identyfikator źródła (np wewnętrzne ID konta allegro, wewnętrzne ID sklepu itp).
  • {order_source_info} – Opis źródła zamówienia – np. adres sklepu lub nick sprzedawcy Allegro (pole obecnie niedostępne!)
  • {external_order_id} – Identyfikator zamówienia które zostało pobrane z zewnętrzego źródła. Np numer zamówienia w sklepie, lub numer transakcji Allegro.
  • {payment_done} – Wpłacona kwota
  • {delivery_package_nr} – Numer nadania
  • {invoice_id} – ID faktury z Baselinkera
  • {user_login} – Login kupującego z Allegro

Stawka VAT za transport – stawka podatkowa z jaką będzie pobierana usługa transportowa, do wyboru:

   • Fixed – stała (wpisz wysokość w polu Stawka (%))
   • Highest – najwyższa stawka za towar z zamówienia,
   • Lowest – najniższa stawka za towar z zamówienia,
   • Last – stawka z ostatniej pozycji na zamówieniu.

Seria numeracji faktur – pole związane z konfiguracją przesyłania faktur do BaseLinker. Więcej informacji w artykule Aktualizacja zwrotna .

Ładuj zamówienia nie starsze niż – pozwala na filtrowanie zamówień na liście po dacie złożenia.

Pobieraj niepotwierdzone zamówienia – domyślnie integrator pobiera do programu zamówienia ze znacznikiem potwierdzenia w BaseLinker, ustawienie pozwala na pobieranie również zamówień niepotwierdzonych.

Konfiguracja magazynów

Funkcja ta pozwala na wskazanie katalogu, grup cenowych i magazynów w których integrator będzie aktualizować informacje o produktach.

W połączeniu z możliwością operowania na kilku plikach konfiguracyjnych oraz mapowaniem magazynów i cen staje się potężnym narzędziem umożliwiającym zarządzanie aktualnością całego asortymentu w BaseLinkerze.

Przykładowa konfiguracja – zmapowane magazyny i cenniki

Przykładowy scenariusz określa następujące warunki:

 • Operujemy na katalogu „Wszystkie magazyny
 • W magazynie domyślnym („Default„) mają znaleźć się ilości z magazynu Subiekta o nazwie „Główny
 • W magazynie dodatkowym „Sklep internetowy” mają znaleźć się zsumowane ilości z magazynów Subiekta o nazwie „Główny” i „Allegro
 • Do cennika domyślnego „Default” ma trafić cennik „Detaliczna” z Subiekta
 • Do cennika „Euro” ma trafić cennik „Internetowa” z Subiekta

Konfiguracja wygląda następująco:

 

 

Zaawansowane

Mechanizm szybkiej aktualizacji produktów

Umożliwia przyspieszenie procesu codziennej aktualizacji produktów w zakresie stanów magazynowych i/lub cen. Aktywowanie go wpływa na zmianę obsługi API BaseLinkera przez integrator i włącza przesyłanie danych o produktach w zbiorczych paczkach.

Mechanizm obsługuje także mapowanie cenników i magazynów.

Szybka aktualizacja ma zastosowanie w przypadku aktualizacji wyłącznie stanów magazynowych i cen (jeśli wybrano do aktualizacji dodatkowo np. nazwy, mechanizm ten nie zostanie użyty).
W tym trybie nie są aktualizowane stawki VAT.

Mapa produktów

Ten rozdział dotyczy wyłącznie użytkowników pracujących z produktami wariantowymi w BaseLinker

API BaseLinker nie pozwala obecnie na wyszukiwanie wariantów produktów na podstawie SKU lub kodu EAN. Zatem aby aktualizować informacje o produktach wariantowych (stany magazynowe, ceny itd.), należy wykonać jedną z dwóch czynności:

 • Złączyć produkty w warianty po stronie ERP (Subiekt, Wapro)

lub

 • Skorzystać z pliku mapowania dla produktów wariantowych.

Aby to zrobić, należy włączyć opcję Użyj pliku mapowania dla produktów wariantowych i stworzyć mapę na jeden z dwóch sposobów.

Mapę należy aktualizować za każdym razem, gdy w systemie BaseLinker zostanie dodany nowy wariant dowolnego produktu który ma być później aktualizowany za pomocą integratora.

Mapa przechowywana jest w pliku w katalogu instalacyjnym integratora.

Pobieranie mapy produktów z panelu BaseLinker

Rozwiązanie to jest szybkie, szczególnie w przypadku dużej ilości asortymentu w systemie BaseLinker. BaseLinker nakłada jednak ograniczenie ilościowe – maksymalnie 20 eksportów w ciągu 24 godzin.

Aby pobrać mapę, wykonaj kolejno czynności:

 1. Kliknij link Pobierz mapę produktów z panelu BaseLinker.
 2. Zostanie otwarta domyślna przeglądarka internetowa prezentująca formularz logowania systemu BaseLinker. Zaloguj się do panelu:
 3. Automatycznie rozpocznie się pobieranie pliku. Zapisz go w dowolnej lokalizacji, np. na pulpicie.
 4. Wróć do konfiguracji integratora i kliknij Załaduj plik mapy. Wskaż plik pobrany w poprzednim kroku.
 5. Zatwierdź przyciskiem OK i wyjdź z konfiguracji.

Pobieranie mapy produktów z API

Rozwiązanie to jest wolniejsze niż opisane powyżej, ale jest prostsze i nie wymaga od użytkownika wykonywania żadnych operacji związanych z pobieraniem plików.

Aby z niego skorzystać, kliknij link Utwórz mapę produktów przez API.

Zostanie otwarte okno prezentujące postęp operacji:

Po jego ukończeniu, okno zostanie automatycznie zamknięte. Następnie zatwierdź przyciskiem OK i wyjdź z konfiguracji.