Aktualizacja integratora do nowej wersji

Aby pobrać nową wersję integratora, uruchom Aktualizator RTNET. Można to zrobić na kilka sposobów:

 1. Z poziomu okna głównego z menu Informacje > Sprawdź aktualizacje:
 2. Z poziomu okna głównego – z paska statusu poprzez kliknięcie powiadomienia Aktualizacja jest dostępna:
 3. Z poziomu menu Start:
 4. Z poziomu katalogu instalacji integratora – poprzez uruchomienie pliku RtnetUpdater.exe
Do wykonania aktualizacji wymagane są uprawnienia administracyjne.

 

 1. Po uruchomieniu Aktualizatora RTNET kliknij przycisk Pobierz aktualizację:
 2. Aktualizator zapyta, czy wykonać kopię zapasową plików. Zalecamy wybranie opcji Tak:
 3. Upewnij się, że program antywirusowy (w szczególności firm Comodo i Avast) jest zatrzymany. Potwierdź przyciskiem OK:
 4. Aktualizacja zostanie wykonana, a integrator oraz usługi – jeśli były uruchomione – zostaną uruchomiony ponownie:

Przywrócenie poprzedniej wersji z kopii zapasowej

Przywrócenie kopii zapasowej możliwe jest poprzez ręczne nadpisanie plików integratora z wykonanego wcześniej archiwum.

Kopia zapasowa zawiera wszystkie pliki znajdujące się w katalogu integratora (w tym pliki konfiguracyjne) poza plikami dziennika (logami).

Przed przywróceniem kopii zalecamy zarchiwizowanie bieżącej instalacji

Do prawidłowego przywrócenia kopii wymagane jest spełnienie następujących warunków:

 1. Posiadanie uprawnień administracyjnych.
 2. Zatrzymanie wszystkich procesów integratora dla wszystkich zalogowanych użytkowników:
  • integrator (SubSync2.exe, WfSync.exe, SymSyncPro.exe),
  • usługa (SubSyncService, WfSyncService lub SymSyncProService)
  • konsola użytkownika (UserConsole.exe)
  • przeglądarka logów (LogViewer.exe).

Zatrzymywanie/sprawdzanie zatrzymania procesów

 1. Otwórz Menedżera zadań za pomocą kombinacji klawiszy: Ctrl+Shift+Esc
 2. Przejdź do zakładki Szczegóły i odszukaj na liście wszystkie procesy z listy z pkt. 2 akapitu powyżej (jeśli procesu nie ma na liście, oznacza to że taki proces nie jest obecnie uruchomiony). Zamknij wszystkie istniejące na liście wpisy poprzez prawy klik > Zakończ zadanie:

Przywracanie kopii

 1. Przejdź do katalogu integratora. Domyślne lokalizacje to:
  C:\Program Files (x86)\RTNET\SubSync2
  C:\Program Files (x86)\RTNET\WfSync
  C:\Program Files (x86)\RTNET\SymSyncPro
 2. Otwórz katalog RtnetUpdateBackup
 3. Wybierz plik kopii który chcesz przywrócić. Domyślnie pliki nazwy plików zawierają datę i godzinę wykonania kopii w postaci: rok-miesiąc-dzień GodzinaMinutaSekunda.
 4. Skopiuj wybrane archiwum do katalogu integratora (czyli katalog wyżej).
 5. Z menu kontekstowego (prawy klik) wybierz Wyodrębnij wszystkie.
 6. Wskaż katalog integratora jako miejsce wyodrębnienia plików i kliknij Wyodrębnij.
 7. W oknie Zamienianie lub pomijanie plików wybierz Zamień pliki w miejscu docelowym.
 8. Po zakończeniu operacji możesz kontynuować pracę w integratorze. Jeśli podczas wyodrębniania wystąpiły błędy braku dostępu do pliku, wróć do akapitu Zatrzymywanie/sprawdzanie zatrzymania procesów.